Porkkalan kyläyhdistyksen säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Luoteis-Koskenpään Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jämsänkoski

2§Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylä asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

i) osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja - järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

ii) harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

iii) järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia - toimii yhteistyössä kylän muiden yhdistysten kanssa Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

iv) järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia

v) järjestää myyjäisiä

vi) ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

vii) omistaa toimintaansa varten tarpeellisia ja kiinteää irtainta omaisuutta

viii) harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3§ Jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan valita yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokouksen välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi yhdessä

10§ Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

11§ Tilintarkastus Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

i) kokouksen avaus

ii) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

iii) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

iv) hyväksytään kokouksen työjärjestys

v) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto

vi) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vii) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio

viii) vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

ix) valitaan hallitus 8§:n mukaan

x) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

xi) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

13§ Päätöksentekojärjestys Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

14§ Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii

15§ Kokoustapa Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta - kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen - yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä - lisäksi yhdistyksen kotisivuilla

16§ Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

17§ Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN SIVUVALINTAAN